TABİD Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi – AR-GE ve İNOVASYON Raporu

1.   Giriş

TÜBİTAK tarafından Ar-Ge; “insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak, inovasyon ise (yenilik)[1]; “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır.

İnovasyon yaşam standartlarındaki gelişmeler için merkezi bir noktadır ve bireyleri, kurumları, tüm ekonomik sektörleri ve ülkeleri çeşitli şekillerde etkileyebilir. İnovasyonun sağlıklı bir şekilde ölçülmesi ve araştırmada inovasyon verilerinin kullanılması, politika yapıcıların ekonomik ve sosyal değişimleri daha iyi anlamalarına, inovasyonun sosyal ve ekonomik hedeflere katkısını (pozitif veya negatif) değerlendirmelerine ve politikalarının etkinliklerini ve verimliliklerini izlemelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olabilir.[2]

1.1.   Amaç

TABİD tarafından yürütülen “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi”nin temel amacı Sanayi 4.0 yönelik hazırlıklarının etkin olarak hayata geçirilebilmesi noktasında katkıda bulunacak bir yapının oluşturulmasıdır. Özellikle, sanayide henüz ikinci ve üçüncü kuşak teknoloji ve uygulamaların olduğu bu bölgede Sanayi 4.0’a yönelik çalışma ve stratejilerin geçiş sürecini hızlandıracak etkili politika mekanizmaları tasarlanması önemli bir kaldıraç niteliği taşıyacaktır.

Sanayi 4.0’ın önemli bileşenlerinden Ar-Ge ve özellikle inovasyon toplumun refahını sağlamak için yaratıcı ve etkili çözümler için bir öncelik haline gelmiştir.

Gelişmekte olan ülkeler bağlamındaki inovasyon yetkinliğinin yerel ihtiyaçlara cevap vermenin yanı sıra uluslararası pazarlarda da rekabeti sağlayacak biçimde planlanması gerekmektedir. Bu nedenle de Ar-Ge ve inovasyon politikalarının ve programlarının belirlenmesi ve uygulaması oldukça önemlidir.

Bu raporda proje kapsamında elde edilen verilerin değerlendirilerek, Ankara’daki yerel işletmelere yönelik Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri yer almaktadır.

1.2.   Kapsam

Projenin öncelikleri her ne kadar Ankara bölgesindeki üreticiler olsa da, Sanayi 4.0 gibi geniş ölçekli ve çok fazla değişkeni olan bir konuda sadece yerel veriler ve hedefler ile başarı sağlanması olası değildir. Bu nedenle Ar-Ge ve inovasyon konusunda küresel hedef ve çalışmalar ile bunların Sanayi 4.0 kapsamındaki değerlendirmeleri, ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar ve belirlenen genel strateji ve yol haritaları, Ankara özelinde var olan ve yapılacak çalışmalar açısından oldukça önemlidir.

Bu raporda ülkemizde yapılan inovasyon ve Ar-Ge ile ilgili yapılan çalışmalar, strateji ve yol haritaları incelenerek, anket ve arama toplantıları ile en iyi örnek fabrika ziyaretlerinin çıktıları ışığında Sanayi 4.0’a yönelik Ankara bölgesindeki mevcut durumun değerlendirilmesi yapılacaktır.

[1]      TUBİTAK tarafından OECD OSLO 2005 Kılavuzu esas alınarak yapılan tanım.

[2]     The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Oslo Manual 2018

  Raporun Tamamını İncelemek için Tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir